Gia
 
     Elena     Nikki

            Click on each girls picture to view her portfolio
      
      Jenna
     Megan
     Heather
    Megan
           Click on each girls picture to view her portfolio
J
   Courtney